Queerway

GALW AM BOBL GREADIGOL

Mae Cynyrchiadau Leeway yn chwilio am dîm creadigol ar gyfer eu gwaith ymchwil a datblygu ar raddfa fach. Mae Queerway yn gylch o ganeuon gair am air, dan arweiniad ein Artist Cyswllt Luke Hereford, sy'n archwilio bywydau unigolion Queer yng Nghymru. Gan ddechrau gyda chyfweliadau gair-am-air gydag unigolion Queer sydd â chysylltiadau â RhCT a Chwm Rhondda, byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i greu cylch o ganeuon sy'n ceisio deall profiadau pobl Queer sy'n byw yn RhCT, yn arbenning Cwm Rhondda, a’r rhai sy'n dod o RhCT. Bydd Queerway yn ddathliad o fywydau Queer Cymru, a beth mae hynny'n ei olygu i ystod eang o bobl. Bydd y cyfnod ymchwil a datblygu yn archwilio llinynnau naratif sy'n bwysig i'n neges gyffredinol, a byddwn yn dechrau sgorio elfennau o’r darn a deall y byd sain, gan ddod â'r cyfnod ymchwil a datblygu i ben gyda rhai o’r caneuon wedi'u cyfansoddi. Bydd rhain yn cael eu recordio’n ddigidol. Mae potensial i elfennau dwyieithog o fewn y prosiect hwn, felly rydym yn annog siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg i wneud cais am bob rôl.

CYFANSODDWR A CHYFARWYDDWR CERDDOROL

Rydym yn chwilio am gyfansoddwr sy'n uniaethu fel LHDTQ+ i ddod â'u sgiliau creadigol ac arwain ar lais cerddorol i’r prosiect hwn. Byddwch yn cyfansoddi caneuon mewn ffordd gydweithredol gyda'r tîm creadigol yn yr ystafell, a byddwch yn sgorio'r deunydd sy'n cael ei greu drwy gydol yr ymchwil a datblygu. Bydd angen i chi hefyd ddefnyddio’ch sgiliau cyfarwyddwr cerddorol wrth ymwneud â’r cyfansoddiadau hyn. Rydym yn chwilio am rywun sy'n gallu cyfansoddi mewn ffordd gwbl gydweithredol, ac sy'n gallu dod â sgiliau rheoli pobl ac amser lle bo angen.

Anfonwch baragraff eglurhaol byr yn dweud wrthym beth yw eich cysylltiad â Chymru - a RhCT, os yw'n berthnasol - ac esbonio beth mae ‘queerness’ yn ei olygu i chi. Danfonwch enghreifftiau o'ch gwaith cyfansoddiadol i Luke Hereford (gall yr enghreifftiau hyn fod ar ffurf gwefan bersonol, dolenni YouTube, Dropbox, portffolio ar-lein - beth bynnag sy'n gweithio i chi!)

Sylwer: Nid y ffi gyfansoddiadol derfynol yw'r ffi gychwynnol isod. Ffi ymchwil a datblygu gychwynnol yw hon ar gyfer y gwaith hwn.

Dyddiadau: Llun 5ed - Gwener 16eg Gorffenaf 2021

Location: Citrus Arts, Pontypridd a Theatr Y Parc a’r Dâr, Treorci

Ffioedd: Telir £550 bob wythnos i bob cydweithydd - cyfanswm o £1,100: mae costau teithio ar gael.

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw Dydd Mercher 2 Mehefin am 6pm, gyda chyfweliadau Dydd Mercher 9 Mehefin

 

Perfformwyr

Rydym yn chwilio am ddau berfformiwr theatr gerddorol sy'n uniaethu fel LHDTQ+ ar gyfer y prosiect hwn; rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan berfformwyr nad ydynt yn bodloni'r categorïau rhyw deuaidd sy'n gysylltiedig yn draddodiadol â Theatr Gerddorol; os ydych chi'n Anneuaidd, Trawsryweddol, Genderqueer, neu'n Gender Non-Conforming, rydyn ni eisiau clywed gennych chi. Mae natur gydweithredol Queerway yn golygu bydd yna ymarferion cyfansoddiadol sy'n annog cydweithredu llawn, ac rydym yn chwilio am berfformwyr a fydd yn cysylltu'n llawn â'r llinyn cydweithredol hwn o'r prosiect; felly rydym yn annog perfformwyr sy’n gantorion/cyfansoddwryr ac actorion sy’n chwarae/canu offeryn i wneud cais. Byddwch hefyd yn perfformio elfennau o'r caneuon drwy gydol y pythefnos; bydd y rhain yn cael eu recordio’n ddigidol.

Rydym yn derbyn hunan-dâp ar gyfer y clyweliadau. Anfonwch fideo ohonoch yn perfformio cân theatr gerddorol o'ch dewis o dan 2 funud o hyd. Rydym hefyd am wybod beth yw eich cysylltiad â Chymru - a RhCT, os yw'n berthnasol - a beth mae ‘queerness’ yn ei olygu i chi. Gellir cofnodi hyn fel cyflwyniad i'ch hunan-dâp, neu ei anfon fel darn byr o destun ochr yn ochr â'ch cais. Atodwch CV Spotlight / CV a Headshot, a danfonwch at Luke Hereford.

CY
Skip to content